34,723 Reputation

10 today
+10 48 mins ago upvote
88 yesterday
+90 / -2 18:40 10 events
58 2 days ago
20 Nov 24
10 Nov 23
40 Nov 2
-10 Oct 26
10 Oct 23
10 Oct 20
10 Oct 12
20 Oct 11
10 Oct 1
-2 Sep 21
15 Sep 18
20 Sep 17
100 Sep 16
10 Sep 15
10 Sep 13
10 Sep 11
-10 Sep 4
20 Aug 31
10 Aug 30
10 Aug 23
10 Aug 20
10 Aug 19
10 Aug 17
20 Aug 12
-2 Aug 10
35 Aug 4
10 Aug 3