319 Reputation

10 yesterday
100 Nov 13
+100 20:57 assoc
-10 Mar 23
-10 20:22 removed
10 Mar 19
10 Mar 17
2 Mar 16
20 Mar 15
20 Mar 14
2 Feb 6
10 Feb 5
20 Feb 4
30 Feb 3
10 Jan 31
42 Jan 30
30 Jan 29
12 Jan 28